Algemene informatie

PRIVACYVERKLARING

Ago Natura BV, gevestigd te Lelystad en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7519998 verwerkt jouw persoonsgegevens rechtmatig, netjes en transparant. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor van tevoren bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Via deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Ago Natura BV hier in de praktijk mee omgaat.  

1. Op wie is deze verklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op cliënten, ouders, verwanten en/of wettelijk vertegenwoordigers en bezoekers van de website van wie Ago Natura BV persoonsgegevens verwerkt. 

 2. Hoe worden mijn persoonsgegevens verkregen?

Ago Natura BV verwerkt persoonsgegevens die u zelf persoonlijk hebt verstrekt tijdens de intake of begeleiding zoals contactgegevens of andere (bijzondere) persoonsgegevens. Er zijn ook persoons-gegevens die wij met toestemming van u hebben opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers. Tijdens en na het bezoek aan onze website worden (noodzakelijke) persoonsgegevens verzameld.  

 3. Welk type persoonsgegeven wordt verwerkt?

 De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: 

 1. Achternaam en voornamen; 

2. Geboortedatum; 

3. Burgerservicenummer (BSN);

4. E-mailadres; 

5. Telefoonnummer; 

6. Adresgegevens;  

7. Het polisnummer ziektekostenverzekering;

8. De gegevens van de huisarts; 

9. Gegevens over je gezondheid; 

10. Financiële gegevens; 

11. IP-adres; 

12. Surfgedrag op de website. 

 4. Voor welke doelen worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Ago Natura BV verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van de begeleidings/ behandelingsovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden.  

Ook worden deze persoonsgegevens gebruikt om contact te onderhouden en voor informatie waar jij zelf om hebt gevraagd. Voor het verbeteren van kwaliteit van dienstverlening en onze bedrijfsvoering gebruiken wij persoonsgegevens, daar waar mogelijk anonimiseren wij deze. Na jouw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij persoonsgegevens voor PR-doeleinden en Social Media.  

 5. Op basis van welke grondslag worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Ago Natura BV verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:  

1. Toestemming van jou/ van betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit inbreuk doet aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voor de intrekking; 

2. Uitvoering van (begeleidings)overeenkomst of de voorbereiding hierop; 

3. Wettelijke verplichtingen die voortkomen uit onder andere de Zorgverzekeringswet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet, zoals de verplichting tot het bijhouden van dossier en registreren van het Burgerservicenummer; 

4. Een gerechtvaardigd belang, zoals het verbeteren van kwaliteit, organisatie en bedrijfsvoering 

 6. Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Ago Natura BV kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Ago Natura BV persoonsgegevens verwerken. 

Ago Natura BV sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Een voorbeeld hiervan is het elektronisch cliëntdossier Zilliz, waar Ago Natura BV een verwerkersovereenkomst mee heeft gesloten. 

 Ago Natura BV deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de begeleiding nodig is of vanuit een wettelijke verplichting. Ago Natura BV deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijvoorbeeld bijeenkomsten samen met een andere Ago Natura  worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 

 Binnen Ago Natura BV kunnen zonder toestemming van jouw persoonsgegevens worden gedeeld, voor zover dat voor de uitvoering van de zorg noodzakelijk is. Persoonsgegevens die onze medewerkers hebben ontvangen in de uitoefening van hun beroep, vallen onder de (wettelijke) geheimhoudingsplicht van de zorgverlener. 

 7. Worden mijn persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Ago Natura BV geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Ago Natura BV ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

 8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Ago Natura BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Ago Natura BV hanteert de volgende bewaartermijnen: 

1. Dossiergegevens WMO: ten minste 15 jaar; 

2. Dossiergegevens Jeugdwet; ten minste 20 jaar; 

3. Dossiergegevens Zorgverzekeringswet; ten minste 20 jaar; 

4. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar. 

 9. En als er een datalek plaatsvindt? 

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Ago Natura BV heeft maatregelen getroffen om datalekken te voorkomen. Als zich desondanks een datalek voordoet, dan onderzoeken en registreren wij het incident. Indien nodig informeren bij de betrokkene en doen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 10. Wijzigen van deze privacyverklaring

Ago Natura BV kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Ago Natura BV gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat jij bekend bent met eventuele wijzigingen. 

 11. Functionaris voor de gegevensverwerking

Ago Natura BV heeft een functionaris voor de gegevensverwerking die erop toe ziet dat de Algemene verordening gegevensbescherming worden nageleefd binnen onze Ago Natura. 

 Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming: 

 E-mail: info@agonatura.nl / Tel: 06 – 48 218 952 

 12. Rechten, vragen en klachten; waar kan ik terecht?

Jij hebt het recht Ago Natura BV te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kun je contact opnemen met Ago Natura BV door een e-mailbericht te sturen naar info@agonatura.nl. Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van het verzoek en vaststelling van uw identiteit. 

 Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Ago Natura BV persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen met Ago Natura BV door een e-mailbericht te sturen naar info@agonatura.nl.

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.